ERIK REINERT NIELSENS GENEALOGISKE SIDER

"efftersom dit vaar Loulig for kyndit till Birffuer schouffs herridz Ting, och kiøge byeting, och aff kiøge predieke stoell Till Liust, att det udj dag schulle holdis schiffte . . ."

Efter et dødsbo var opgjordt og skiftet: "Samptlige Børn, med deris formøndere samptøgte deris gamble Moder, Hendis Seng, til at ligge paa - och - 1 ko til at haffue sin føede Aff effterad hun beholt Gansche indted videre"

Jeg har nogle aner på Stevns i 16- og 17-hundredetallet. Derfor var det fristende at se om der var noget at finde i skifterne fra perioden og der er skifter!

  • Vallø Gods skifter 1652 - 1660*
  • Vallø Gods fæsteprotokol fra 1652 - 1660 hvori er nogle slægts-oplysninger**
  • Vallø Gods skifter 1660 - 1712 (kun til 1708 resten er næsten ulæseligt)
  • Vallø Gods skifter 1719 - 1739
  • Gunderup Gods 1.- & 2. del 1653 - 1658
  • Rudsholt Gods 1654 - 1657
  • Bjæverskov Herreds Prousti skifter 1677 - 1739
  • nogle skifter fra Tryggevælde Amts Rytterdistrikt 1720 - 1734

Det hele er rodet sammen i én database, hvor der kan søges på fornavn, efternavn, by og skiftedato.

Efterfølgende har jeg indført alle skifterne i et slægtsforskningeprogram, hvor familierne er sat i slægt så vidt som det er muligt. Har du aner på Stevns sender jeg dig gerne en gedcom-fil (der råder bod på nedenstående detalje). Se noter nederst på denne side (under billedet).

*) Tilfældigvis blev protokollen "Vallø Gods skifter 1652 - 1660" {peståret 1654!} indtastet til allersidst, så, der er ingen henvisninger i mine skifteuddarg (= "Noterne") fra senere skifter til skifter i dén protokol; til gengæld findes der henvisninger til senere skifter i mine skifteuddrag fra protokollen :-)

**) I databasen er den gamle fæster sat som afdøde (hvilket han ofte var) og den nye fæster sat som ægtefælle

udsigt

TIL DATABASEN

LØST OG FAST OM SKIFTERNE

"Hvorpaa Skiffte-Forvalteren i Forgaars er vorden indhændiget Velbem[te] H[r] LandsDommer Bechers Svar udj Skrivelse af -3[die] i denne Maaned; i hvilken hand giver til Gienmæle, at Oluf Larsen i Herfølge hâr faaed Skifftebrev af hâm, effter hans (: nembl: Oluf Larsens :) første afdøde Hustrue, som hannem /: siger H[r] LandsDommer :/ rigtig er bleven leveres; Melder og derhos saaledes: hvor hand det siden haver paa Forvalterens Skrivelse, at de gl: Skiffte-Protocoller ved Walløe, hâr een og anden Herre (: som hand nævner :) bekommed, da de have hafft hans Regenskab, under Revision, med Videre. Hertil erklærede Enkemanden at hand Vel af H[r] Lands Dommer Becher havde bekommed Skiffte-brev, men siden, effter bud fra ham, havde gived det fra sig; hvor det da er afbleven, kand hand ikke vide"

Der var ikke noget der hed retskrivning - på det samme stykke papir kunne ét navn skrives på flere måder (f.eks. Olluff = Olle = Olluf = ole)
i databasen er der truffet et valg på én stavemåde, f.eks. Olluf/Oluf/olle o.s.v. skriver jeg altid som Ole

Lauridts bliver med tiden til Laurs og siden til Lars, jeg skriver altid Lauridts eller Lars. Ploug bliver til Plov

"børne goeds" = børns arv

"rette" formynder = vedkommende er i slægt

børn havde ved skiftet en værge (der kunne være formynderen)
og en formynder
og en der fik ansvaret for barnets arv (det kunne være formynderen)
og en der opbevarede arven
og ind imellem gik ansvaret (eet af dem) til en anden person
det kan være ret forvirrende :-)

Der må have været mangel på bønder = mænd man kunne betro en gård til

Efter 1677-85 bliver skifterne kortfattede, ikke så grundige/udførlige, med unøjagtigheder
fattige på oplysninger :-((
formyndere, "rette formyndere" og enkers lovværger skrives ikke, børns alder skrives ikke, intet børnegods i boet = bønderne fattigere, ingen arv og børnegods tabt ved krig ?
en masse oplysninger der er i de tidlige skifter skrives ikke
det var nok Knud Beckers skyld
efter 1731 kom der bedre styr på det

Om enken: hun kunne forandre sig - eller - enchen blef forandret ved gifftemaal

I boet forblev midler, så efterlevende ægtefælle kunne "nyde sin begravelse" deraf, et udtryk der altid har undret mig

"hollender" var en mejerist, forarbejdede mælkeprodukter på større gårde, IKKE en person fra Holland

Slutteligen er Bjæverskov Herred Provsti skifteprotokol 1677 - 1719 lagt i databasen. Det allene for at se, om der er nogen slægtskaber til de, som allerede er i databasen (sepcielt med henblik til degne-slægter).